Aerial

Pre-application Consultation (11 June to 9 July 2019)
Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio (11 Mehefin i 9 Gorffennaf)

RPS, on behalf of Legal & General (Strategic Land) Ltd is preparing an outline planning application for a proposed 45ha Business Park on land at Port Road, Rhoose, adjacent to Cardiff Airport.

The requirement to undertake pre-consultation applies to all planning applications for ‘major’ development (full or outline as defined in article 2 of the Town and County Planning Development Management Procedure (Wales) Order 2012).

This website helps to fill the applicant’s requirement to make available the draft application for review and comment prior to its formal submission.

The full draft application is available under the 'Consultation Draft Application' tab. If you wish to comment on the application please use the email link at the bottom of this page. Alternatively you can write to Rhian Lees, RPS, Park House, Greyfriars Road, Cardiff, CF10 3AF

Mae RPS, ar ran Legal & General (Strategic Land) Ltd yn paratoi cais cynllunio amlinellol ar gyfer Parc Busnes 45ha arfaethedig ar Port Road, y Rhŵs, nesaf at Faes Awyr Caerdydd.

Mae'r gofyniad i gynnal ymgynghoriad ymlaen llaw yn berthnasol i bob cais cynllunio ar gyfer datblygiad 'mawr' (llawn neu amlinellol fel y diffinnir yn erthygl 2 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012).

Mae'r wefan hon yn helpu i fodloni gofyniad yr ymgeisydd i wneud y cais drafft ar gael i’w adolygu ac ar gyfer sylwadau cyn ei gyflwyno’n ffurfiol.

Mae'r cais drafft llawn ar gael o dan y tab 'Cais Drafft Ymgynghori'. Os hoffech wneud sylwadau ar y cais, defnyddiwch y ddolen e-bost ar waelod y dudalen hon. Fel arall, gallwch ysgrifennu at Rhian Lees, RPS, Tŷ’r Parc, Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd, CF10 3AF.
Your Views / Eich Safbwyntiau

If you would like to comment on the plans or any of the material you have seen on this website, please email info@pbpc-consultation.cymru.

Os hoffech wneud sylwadau ar y cynlluniau neu unrhyw ran o’r deunydd a welwch ar y wefan hon, anfonwch e-bost i info@pbpc-consultation.cymru